Rozhodcovské konanie je alternatíva k súdnemu konaniu a prináša značné výhody.

Rýchlosť rozhodcovského konania je jednou z najpodstatnejších výhod, ktoré rozhodcovské konanie ponúka. Čas od okamihu podania žaloby do prijatia resp. vyhlásenia rozhodcovského rozsudku sa počíta na mesiace.

Hospodárnosť rozhodcovského konania vyplývajúca z písomnej formy vedenia rozhodcovského konania a z prejednania a rozhodnutia sporu jediným rozhodcom ako pravidelných, no na základe dohody zmluvných strán menných charakteristík rozhodcovského konania vedeného pred stálym rozhodcovským súdom, znamená zaťaženie rozhodcovského konania nižšími nákladmi akými je zaťažené súdne konanie pred všeobecnými súdmi.

Dôvernosť rozhodcovského konania zabezpečená jeho neverejným charakterom a vylučuje publicitu sporu utajením existencie sporu.

Vykonateľný rozhodcovský rozsudok je exekučným titulom a umožňuje oprávnenému domáhať sa uspokojenia svojej pohľadávky prostredníctvom súdneho exekútora.

V prípade záujmu o ďalšie informácie nás môžete kedykoľvek kontaktovať a dohodnúť si osobné stretnutie.

Ako postupovať

 1. Do všetkých obchodných zmlúv uveďte rozhodcovskú doložku. Rozhodcovská doložka je ustanovenie ustanovenie, ktoré zmluvné strany uvedením do zmluvy zaväzuje, aby prípadné spory z danej zmluvy riešil Nadnárodný rozhodcovský súd. Odporúčané znenie rozhodcovskej doložky si môžete stiahnuť nižšie.
 2. Ak máte pohľadávku, spíšete a podáte žalobu podľa vzoru, ktorú si môžete stiahnuť nižšie.
 3. Zaplatíte rozhodcovský poplatok.
 4. Zaháji sa rozhodcovské konanie, zvolí sa rozhodca, ktorému je prípad pridelený.
 5. Žalovaný je vyzvaný, aby sa vyjadril.
 6. Rozhoduje sa na základe listinných dôkazov, väčšinou bez nariadenia ústneho konania.
 7. Následne je vydaný rozhodcovský rozsudok.
 8. Rozhodcovský rozsudok je odoslaný účastníkom.
 9. Účastník, ktorý bol v spore úspešný, podá návrhom na vykonanie exekúcie
 10. Dôjde k zahájeniu exekúcie a uspokojeniu pohľadávky.

Cena rozhodcovského konania

Hodnota sporu Rozhodcovský poplatok
Nepresahuje sumu 2000 Eur 100,00 €
Presahuje sumu 2000 Eur 5% z hodnoty sporu

Informácie o možnostiach zníženia poplatkov rozhodcovského konania upravuje Príloha o trovách a sadzobník poplatkov stáleho rozhodcovského súdu.

Kontakt

Nadnárodný rozhodcovský súd je zapísaný v zozname stálych rozhodcovských súdov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

 • Address

  Kollárova 21
  974 01  Banská Bystrica
  Slovenská republika
 • Phone

  +421 907 599 930
 • Email

  info@rozhodcovsky-sud.com

Predpisy, ktorými sa rozhodcovské konanie riadi

Názov dokumentu Dokument
Zákon o rozhodcovskom konaní Zákon o rozhodcovskom konaní, ktorým sa riadi konanie pred Nadnárodným rozhodcovským súdom
Občiansky súdny poriadok Občiansky súdny poriadok, ktorým sa subsidiárne riadi proces rozhodcovského konania pred Nadnárodným rozhodcovským súdom
Rokovací poriadok ROkovací poriadok Nadnárodného rozhodcovského súdu
Štatút rozhodcovského súdu Štatút Nadnárodného rozhodcovského súdu
Stanovy rozhodcovského súdu Stanovi Nadnárodného rozhodcovksého súdu
Súpis rozhodcov Zoznam rozhodcov rozhodujúcich spory pred Nadnárodným rozhodcovským súdom
Správa o činnosti súdu Správa o činnosti súdu